ALGEMENE VOORWAARDEN

Transport Begeleiding Oss (hierna te noemen T.B.O.) staat ingeschreven onder K.v.K. nummer:71134492 . Algemene voorwaarden T.B.O. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Art. 1   ALGEMEEN

1.1      Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan worden uitsluitend beheerst 

Door deze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met T.B.O. overeengekomen te worden en voor akkoord ondertekend. Ieder die een opdracht aan T.B.O. geeft accepteert de leveringsvoorwaarden van T.B.O. wel of niet voor akkoord ondertekend, wel of niet opgevraagd. Uitzondering geld alleen indien schriftelijk opgevraagd en niet binnen 15 werkdagen verzonden aan de aanvrager door T.B.O. .

1.2      Indien afwijkingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende afwijking van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Met handtekening verzegeld en in origineel per post verzonden aan T.B.O. .

Art. 2   OVEREENKOMSTEN en OPDRACHTEN
2.1      Alle door T.B.O. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend,  tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2      De overeenkomst tussen T.B.O. en de opdrachtgever komt tot stand indien schriftelijk aangevraagd en deze door T.B.O. schriftelijk wordt bevestigd met ondertekening in origineel.

2.3      Aan telefonische opdrachten voor T.B.O. kunnen geen rechten  worden ontleend, indien telefonische opdrachten niet schriftelijke zijn bevestigt voor aanvang van de opdracht door de opdrachtgever.

2.4     Per 1-7-2020 Behoud T.B.O. zich het recht om een transport te weigeren indien er niet aan de juist vergunningsvoorschriften wordt voldaan hieronder te verstaan: Te weinig bestelde begeleiders, niet de juiste route volgen, het transport vertrekt niet binnen de juiste geldigheidsdatum of niet het juiste tijdsvenster volgens vergunning wordt gehanteerd.

Art. 3   PRIJS EN BETALING

3.1      De opdrachtgever is verplicht het door haar verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij voor de betaling van de facturen een incassomachtiging werd afgegeven of anders schriftelijk overeengekomen .

3.2      De opdrachtgever is niet bevoegd op de gefactureerde vergoeding enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering of regeling in mindering te brengen mits schriftelijk overeengekomen.

3.3      Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 3,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, alsmede een bedrag van €10,- (tien euro’s) voor ingebrekestelling (aanmaning).

3.4      Indien betaling uitblijft kan T.B.O. overgaan tot buitengerechtelijke maatregelen, waaronder begrepen het uit handen geven van een vordering aan een incassobureau, waarbij de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever komende, bedragende 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,00 (vijf en zeventig euro’s).

3.5      T.B.O. zal geen toeslagen of extra kosten berekenen anders dan die, die door het toedoen van de opdracht ontstaan, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.6      Indien een transport wordt uitgevoerd onder begeleiding van een politionele dienst in welke vorm dan ook, en de kosten bij T.B.O. declareert, komen deze kosten, verhoogd met +5% per declaratie van het gedeclareerde bedrag, geheel voor rekening van de opdrachtgever, welke deze kosten binnen 30 dagen na factuurdatum en in zijn geheel aan T.B.O. zal voldoen zonder gerechtelijke tussenkomst.

Art. 4   AANSPRAKELIJKHEID

4.1      Wanneer er een aansprakelijkheid is welke ondanks de voorwaarden wel onder de verantwoordelijkheid vallen van T.B.O. zal het totale te vergoeden bedrag nooit hoger zijn dan het te vergoeden bedrag welke de opdrachtgever schuldig is aan T.B.O. voor de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever. 

4.2      T.B.O. sluit elke aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is en meer in het bijzonder, in de gevallen als bepaald in de navolgende artikelen, tenzij aansprakelijkheid wegens schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de kant van T.B.O.. Ook dan geld dat het te vergoeden bedrag nooit hoger is als kosten die de opdrachtgever schuldig is aan T.B.O. ten behoeve van de opdracht van de opdrachtgever.

Artikelen zijn:

4.2a    voor een geleden schade als gevolg van het niet of niet tijdig op het laad- of los adres verschijnen van een uitzonderlijk transport voertuig om wat voor reden dan ook.

4.2b    Niet tijdig verkrijgen van een ontheffing of vergunning en / of het niet tijdig verkrijgen of verschijnen van een eigen begeleidingsvoertuig of Politionele begeleidingen.

4.2c    uitvoering van hetgeen wat is bepaald in een door T.B.O. aangevraagde ontheffing of vergunning welke afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.

4.2d    Voor wat betreft de doorgang mogelijkheid van een bepaalde route ook wanneer deze route door T.B.O. werd verkend in opdracht van de opdrachtgever en sinds de route verkenning wel of niet is gewijzigd.

4.2e    Voor schade aan materieel en/of materiaal beschikbaar gesteld door de opdrachtgever aan T.B.O. ten behoeve van de uitvoering van een opdracht.

4.2f     Indien een opdracht wordt uitgevoerd onder dekking van een ontheffing of vergunning die door T.B.O. werd aangevraagd geldt het volgende: Voor elke schade hoe groot en/of klein ook, welke als gevolg van de opdracht ontstaat, aan eigendommen van derden, zoals wegen, verkeersinrichtingen, spoorweg installaties, privé eigendommen, enz., is de transporteur zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. De transporteur kan T.B.O. nooit aansprakelijk stellen voor het feit dat de toestand van de voorgeschreven route niet voldoet aan de speciale eisen die het transport aan de route stelt.

4.2g    De opdrachtgever van T.B.O. is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen (zowel financieel als materieel) welke ontstaan als gevolg van het niet nakomen van het bepaalde in de verleende ontheffing of vergunning welke uitgegeven door de daartoe bevoegde instantie. De opdrachtgever vrijwaart T.B.O. uitdrukkelijk van aanspraken van derden ter zake met name voor het geval T.B.O.. een aansprakelijkheidsverklaring heeft getekend en voor een schade wordt aangesproken. Indien er geen ontheffing voorhanden is die juridisch voldoen aan het in gestelde in het land waar het transport word uitgevoerd.

4.2h    T.B.O. is niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van geleden verlies of gederfde winst aan de zijde van de opdrachtgever  in welke vorm dan ook ontstaan.

Art. 5         SCHADEVERGOEDING

5.1      Eventuele schade geleden door T.B.O., veroorzaakt door toedoen van de opdrachtgever en / of de uitvoerende transporteur worden volledig vergoed door de opdrachtgever. Onder deze schade valt ook de immateriële schade zoals door T.B.O. te maken overtollige uren en het bezorgen van een slechte reputatie van T.B.O.. bij andere opdrachtgevers van T.B.O., of een slecht reputatie bij autoriteiten die belast zijn met de afgifte van ontheffingen en / of vergunningen, controlerende instanties en dergelijke. Alle schade welke een gevolg is van een sanctie welke opgelegd door daartoe bevoegde instantie welke een gevolg is van de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever. Onder materiële schade valt alle schade ontstaan aan het begeleidingsvoertuig welke niet gedekt word door de verzekering van het voertuig welke het transport uit voert. Hieronder valt schade aan het voertuig incl. inzittenden.

Art. 6         ANNULERING

6.1      Indien de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren dient hij zulks  minimaal 2 uur voor aanvang opdracht schriftelijk per E-mail te doen. Binnen 2 uur voor opdracht behoud T.B.O. zich het recht een Minimumtarief (excl. BTW)  als annuleringskosten, vermeerderd met de reeds gemaakte directe kosten in rekening te brengen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. Ontheffingskosten en diverse kosten welke gemaakt zijn om de uitvoering van de opdracht mogelijk te maken worden ten alle tijden in rekening gebracht vanaf 1 uur na opdracht.

6.2     Indien een transport wordt geannuleerd door T.B.O. volgens de punten genoemd in artikel 2.4, behoudt T.B.O. zich het recht een factuur te schrijven en de aan en afvoer te declareren incl. de tekort gekomen uren (duur van de rit van a naar b excl. aan- en afvoer kosten).

 

Art. 7         TOEPASSELIJK RECHT

7.1      Op al onze aanbiedingen,  overeenkomsten en de uitvoering

daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook opdrachten van een klant geregistreerd in een ander land als Nederland. Opdrachten in het buitenland gelden de voorwaarden gesteld in het land van uitvoering.  

ALGEMENE MACHTIGINGSVOORWAARDEN

  1. De opdrachtgever verleent aan T.B.O.volmacht voor onbepaalde tijd (tenzij anders schriftelijk overeengekomen)  voor het bemiddelen in de verzorging van  de nodige ontheffing welke noodzaak is voor het reglementair uitvoeren van een uitzonderlijk transport. T.B.O. is dan ook vrij in het beslissingen nemen die noodzakelijk zijn om het uitzonderlijk transport te laten verlopen conform de wettelijk gestelde regels door de overheid in het land waar de begeleiding van het uitzonderlijk transport word uitgevoerd.
  2. Voorafgaande aan verlening van de volmacht verbindt de opdrachtgever zich de algemene voorwaarden van T.B.O., Voor zover niet reeds in zijn bezit, op te vragen, welke op eerste schriftelijk verzoek aan de opdrachtgever zullen worden toegezonden, indien de opdrachtgever zulks nalaat, wordt hij geacht met de inhoud van deze voorwaarden bekend te zijn en hieraan gebonden te zijn.
  3. Bij automatische machtiging ten behoeve het incasseren van tegoeden:

Nadat een bedrag door T.B.O. wordt geïncasseerd, heeft  de weder partij ten allen tijde het recht de boeking ongedaan te maken tot uiterlijk 5 werkdagen na de boekingsdatum, 

dat er enige verplichting bestaat T.B.O. hiervan rechtstreeks in kennis te stellen en zonder gerechtelijke tussenkomst.

  1. Indien op enige grond onenigheid omtrent facturen of factuur- bedragen bestaat, dient de opdrachtgever dit rechtstreeks schriftelijk aan T.B.O. kenbaar te maken uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum, waarna T.B.O. zich verplicht tot onverwijlde storneren van de incasso van de omstreden factuur of de omstreden bedragen totdat er tussen beide partijen over en weer overeenstemming omtrent de factuur c.q. factuurbedragen bestaat, een en ander voor zover artikel 3 niet reeds toepassing heeft gevonden.
  2. Intrekking van de volmacht kan ten alle tijden geschieden middels schriftelijke mededeling aan T.B.O. per aangetekend schrijven met bericht van aankomst
ALGEMENE VOORWAARDEN
Word – 17,3 KB

Bekijk ons ook op Facebook!